[featured_image]
Pobierz
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Pobierz 48
  • Wielkość pliku 254.53 KB
  • Ilość plików 1
  • Data stworzenia 4 października 2023
  • Ostatnia aktualizacja 4 października 2023

Regulamin 2023/2024

REGULAMIN BYDGOSKIEJ AKADEMII SIATKÓWKI

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko dzieci, których rodzice podpisali regulamin udziału w zajęciach z zaakceptowaniem wszystkich wymogów uczestnictwa oraz opłacili ekwiwalent za szkolenie.
Trener ma prawo nie wpuścić Uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
a)
Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
b)
Jeśli pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić
c)
Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.
Każda osoba, która przebywa na terenie Akademii musi być na liście uczestników na zajęcia. W przypadku braku obecności na liście, osoba jest zmuszona opuścić Akademię w trybie natychmiastowym. Każda lista określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie Akademii w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
§2.
Wszelkie zajęcia treningi prowadzić będzie wykwalifikowana kadra szkoleniowa. Sprzęt do treningów będzie odpowiednio zdezynfekowany i przygotowany.
Akademia informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Akademii. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
Akademia informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Uczestnika Akademii. Jednocześnie Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag trenera lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

Rozdział II
Prawa i obowiązki uczestnika
§3.
Uczestnik ma prawo do:
a)
uczestnictwa w zajęciach sportowych oraz pozostałych wydarzeniach organizowanych przez akademię,
b)
korzystania z opieki trenerów i pozostałych członków akademii.
§4.
Uczestnik ma obowiązek:
a)
przestrzegać regulaminów boisk/hal sportowych i zasad bezpieczeństwa,
b)
systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych
c)
punktualnie stawiać się na zajęcia 5 minut przed ich rozpoczęciem i zawsze posiadać strój sportowy,
d)
przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
e)
podczas zajęć być sumiennym i zdyscyplinowanym wykonując tylko i wyłącznie polecenia trenera/trenerów prowadzącego zajęcia,
f)
zgłaszać bezzwłocznie trenerowi wszelkie dolegliwości zdrowotne,
g)
godnie reprezentować Bydgoską Akademię Siatkówki podczas publicznych wystąpień na meczach BKS VISŁA Bydgoszcz, Ks Pałac Bydgoszcz (obowiązkowo ubrać koszulkę akademii, krótki czarne spodenki i obuwie sportowe),
h)
w przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub
rodzica, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika Bydgoskiej Akademii
Siatkówki, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych,
i)
posiadać własne ubezpieczenie zdrowotne rodzinne lub szkolne
j)
dbać o sprzęt, który otrzymuje oraz z którego korzysta podczas zajęć, gdyż jest on własnością akademii i musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w szkółce, sprzęt należy zwrócić trenerowi.
k)
Przychodzić na salę w maseczce (jeżeli nie będzie może zostać nie wpuszczony do szkoły)
l)
Wchodzić do szkoły bez rodzica, samemu się przebrać na trening, samemu opuścić szkołę

Rozdział III
Prawa i obowiązki rodzica
§5.
Rodzic /opiekun prawny/ zobowiązuję się do:
a)
unikania kontaktu w trakcie zajęć treningowych i zawodów z dziećmi, ponieważ powoduje to ich dekoncentrację. W przypadku ważnych spraw należy zwracać się bezpośrednio do trenera,
b)
zgłaszania nieobecności dziecka na zajęciach bądź zawodach sportowych do trenera, osobiście lub telefonicznie przynajmniej dzień wcześniej,
c)
uczestniczenia aktywnie w inicjatywach organizowanych przez Bydgoską Akademię Siatkówki
zawodów, systematycznego śledzenia strony www oraz faceebook w celu uzyskania bieżących informacji,
d)
dbania o bezpieczeństwo dzieci przed treningiem oraz po jego zakończeniu, odpowiadania za szkody materialne wyrządzone przez swoje dziecko w wyniku jego nieodpowiedniego zachowania,
e)
wspierania swojego dziecka, unikania krytyki za niepowodzenia sportowe, współpracy z trenerami i przedstawicielami akademii w sprawach wychowawczych,
f)
niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami należy zgłaszać się indywidualnie do trenera prowadzącego Bydgoską Akademię Siatkówki.
g)
zgłosić nieobecność dziecka wyprowadzającego zawodników podczas meczu Łuczniczki Bydgoszcz najpóźniej na 48 h przed meczem (brak informacji może skutkować brakiem możliwości wyprowadzania podczas następnych meczy).
h)
dopilnowanie, aby dziecko miało przy sobie maseczkę

Rozdział IV
Ekwiwalent za szkolenie
§6.
Opłaty rozliczane są w systemie miesięcznym do dziesiątego dnia każdego miesiąca. Składka miesięczna jest identyczna dla każdego miesiąca niezależnie od świąt, dni wolnych oraz grupowych wyjść na mecz czy nieobecności związanych z chorobą dziecka.
§7.
Opłaty należy dokonywać gotówką lub przelewem na konto bankowe Sebastian Tylicki. Numer Konta:
79 1050 0145 1000 0097 1812 4812
§8.
.
Zrezygnować z treningów można zawsze do 25 dnia każdego miesiąca. Jeżeli takiej rezygnacji nie będzie zostanie normalnie naliczony miesiąc za treningi w pełnej kwocie.
Cennik na stronie www.bydgoskaakademiasiatkowki.pl

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§9
Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Bydgoskiej Akademii Siatkówki.
Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Uczestników w zajęciach, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zdjęć podczas zajęć, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę Uczestnika każdorazowo Akademia usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. Akademią. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Akademii bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Akademii zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
§10 Siła wyższa
Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
W przypadku, gdy Uczestnik z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Uczestnikowi niezwłocznie po reorganizacji Akademii i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Uczestnikiem.
Uczestnik będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.
W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi Akademia zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Uczestnika sposób.
Uczestnik wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

RODO
Drodzy rodzice,
w związku z wprowadzeniem nowych przepisów z dn.25-go Maja 2018 roku o ochronie danych osobowych dalej zwanych - RODO informuję, iż Bydgoska Akademia Siatkówki oraz ja Sebastian Tylicki jako
administrator danych osobowych na podstawie art.13 i 29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dn.27-go kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako-RODO informuje, iż Państwa dane osobowe potrzebne są do kontaktu w celu przekazywania informacji między trenerem a rodzicem. Przetwarzane dane osobowe są tylko i wyłącznie w celu wyżej wymienionym. Dane osobowe nie są dalej przekazywane oraz mają Państwo prawo wglądu, poprawy, wniesienia zmian oraz usunięcia ich w każdym momencie.

Z poważaniem Sebastian Tylicki